Generalforsamling 2022

Det er tid til generalforsamling i Bred Borger- og Kulturforening / Bred Kulturhus

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. april kl. 19.00 i Bred Kulturhus (dagsorden ifølge vedtægterne).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag 
  • a) bestyrelsens indstilling til vedtægtsændringer (se nedenstående)
  • b) indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. (Dette punkt bortfalder, såfremt pkt. 4a vedtages, eller en ny bestyrelse kan rejses)
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 • Bestyrelsen består pt af:
 • Per Phillip (formand)
 • Max Hummelgaard Hansen (næstformand)
 • Jette Andreasen (kasserer) – modtager ikke genvalg
 • Lise Friis (sekretær)
 • AllanFriis (bestyrelsesmedlem) – modtager ikke genvalg (men stiller gerne op som suppleant)
 • Suppleanter:
 • Britta Rose Grimnitz
 • Aldona Zart
 • Anette Lynghøj 
 • Revisorer:
 • Søren Fisker
 • Per Meier (modtager ikke genvalg) 
 • Revisorsuppleant:
 • Dorthe Falk (ønsker ikke genvalg)

Udover de øvrige punkter, vedtægterne fordrer, vil der fra bestyrelsen være en indstilling til generalforsamlingen om, at foreningens vedtægter ændres, således at foreningen ikke længere er hjemmehørende på adressen Bredgade 80. Foreningens aktiviteter vil fremover foregå i lokaler, der kan bookes via Conventus (administrativt værktøj for foreninger, kommuner, haller og fitnesscentre). Tilgængelige faciliteter omfatter diverse lokaler på skoler, i idrætshaller og andre kommunalt ejede bygninger. Det er bestyrelsens intention fremover at planlægge og afvikle, quizaftener, foredrag og måske koncertarrangementer.

Bestyrelsen ønsker fortsat at bibeholde den gode tradition med en flagallé gennem Bred på de nationale flagdage samt på dage hvor der er konfirmation. Det har i de senere år, op til Coronavirus tog hele verden som gidsel, været en udfordring at flage som ønsket. Flere af de hjælpere, der har sat flag op/taget flag ned, er godt og vel over pensionsalderen, andre bor ikke længere i området. Derfor arbejder foreningen på en form for et “joint venture” med KFUM-spejderne i Vissenbjerg, der har vist interesse for at stille arbejdskraft til rådighed, mod at de selvfølgelig kan anvende flagene i anden sammenhæng også.

I tilfælde af at ovenstående forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages, og generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at fortsætte driften efter det ”gammelkendte” koncept, vil det kræve, at nye kræfter stiller sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet, idet den siddende bestyrelse ikke kan se sig selv fortsætte i det eksisterende regi.

Foreningen måtte i både 2020 og 2021, som følge af Corona-nedlukning og forsamlingsforbud, aflyse den årlige generalforsamling, netop som vi skulle til at indkalde den.

Samtidig blev vi, i forbindelse med genforhandling af vores forpagtningskontrakt med Assens Kommune, præsenteret for en kontrakt i et helt nyt format.

Vi ville fremover ikke længere kunne få en forpagtningskontrakt (de 2 forrige havde været af 10 års varighed), men i stedet blive tilbudt en 1-årig brugsretsaftale. En brugsretsaftale, der betød, at foreningens udgifter, ud over brugsretsafgiften, også indebar betragtelige udgifter til el, vand og varme, samt vedligehold af udenomsarealer.

Med en 1-årig brugsretsaftale i hånden kan vi ikke entrere med fremtidige brugere af huset, idet de fleste lejere, der anvender huset til konfirmationer, runde fødselsdage og andre store begivenheder, normalt reserverer lokaler flere år forinden. Uden alle disse udlejninger er det ikke muligt at skabe en økonomi, der sætter foreningen i stand til at svare de store udgifter, der vil være forbundet med driften.

Allerede da en privat børnehave i den tidligere Børnehaven Bøgedal, som vi delte adresse med, forsøgte at leje sig ind, var forholdene omkring udgifter til ”forbrug” på tale i forbindelse med indgåelse af ny forpagtningskontrakt, der skulle træde i kraft, hvis den private børnehave blev en realitet. 

Bred Borger- og Kulturhus råder over ca. 30% af det bebyggede areal på matriklen, hvorfor det må forventes, at udgifterne til forbrug vil andrage den samme andel af det samlede forbrug på matriklen. 

Bred Borger- og Kulturforening har flere gange i forløbet bedt kommunen om en fordelingsnøgle, så vi kunne agere på et sagligt grundlag. Det er desværre aldrig lykkedes os at få en sådan fordelingsnøgle. Det nærmeste vi kom et konkret tal, var en mundtlig udtalelse under et møde på ca. kr. 133.000 (2017-tal for hele matriklen).

Summa summarum er, at Assens Kommune har af viklet en kommunal børnehave på adressen, og nu ønsker at afhænde Bred Gl. Skole. Jeg ser kommunens ønske om salg, som den overvejende årsag til at vi kun tilbydes en etårig brugsretsaftale.

Hele denne historik fører os hen til, at den siddende bestyrelse i Bred Borger- og Kulturforening ikke anser det som muligt fortsat at erhverve brugsretten til lokalerne på Bredgade 80.

Man er velkomne til at kontakte undertegnede for uddybning af det ovenstående.

Vi håber på et massivt fremmøde, så vi kan få en god debat om Bred Borger- og Kulturforenings fremtid. Alle er velkomne, men kun medlemmer, der senest forud for generalforsamlingen, har betalt kontingent har stemmeret – Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Per Phillip / Tlf. 6039 6101